Basics of Musculoskeletal Ultrasound 1ed 2013

Basics-of-musculoskeletal-ultrasound-1ed-2013

Basics of Musculoskeletal Ultrasound speaks to this audience by combining practical clinical aspects, from selecting the proper ultrasound machine to “knobology” and tissue scanning, to specific information organized by anatomical structure. By following this very easy step-by-step guide, the clinician can easily reference the patient’s position, transducer position and the structure to be scanned, and all instructions correspond with recently published ultrasound guidelines.​

Interpreting Musculoskeletal Images: Anatomy, Pathology and Emergency Reporting 1Ed 2023

Interpreting-Musculoskeletal-Images-1Ed-2023

Sách hướng dẫn giải thích và báo cáo hình ảnh cơ xương khớp, bao gồm các bệnh lý chấn thương thông thường, cơ chế chấn thương, hệ thống phân loại, bệnh lý khớp. Được minh họa đẹp mắt với sơ đồ, hình vẽ và bổ sung bằng hình chụp X quang, nội dung đã được phát triển để nâng cao việc học và hiểu biết về cả X quang và giải phẫu cũng như mối quan hệ giữa chúng.

Measurements and Classifications in Musculoskeletal Radiology

For all radiology residents and practitioners faced with mastering the huge array of image-based measurements and classifications in orthopedics, Measurements and Classifications in Musculoskeletal Radiology fills an important gap.