Interpreting Musculoskeletal Images: Anatomy, Pathology and Emergency Reporting 1Ed 2023

Interpreting-Musculoskeletal-Images-1Ed-2023

Sách hướng dẫn giải thích và báo cáo hình ảnh cơ xương khớp, bao gồm các bệnh lý chấn thương thông thường, cơ chế chấn thương, hệ thống phân loại, bệnh lý khớp. Được minh họa đẹp mắt với sơ đồ, hình vẽ và bổ sung bằng hình chụp X quang, nội dung đã được phát triển để nâng cao việc học và hiểu biết về cả X quang và giải phẫu cũng như mối quan hệ giữa chúng.

Skeletal Imaging: Atlas of the Spine and Extremities 2nd Edition

Quyển Atlas diễn giải trực quan và chính xác các hình ảnh về rối loạn cơ xương khớp. Hình ảnh học xương: Atlas cột sống và các chi, phiên bản thứ 2 (Skeletal Imaging: Atlas of the Spine and Extremities 2nd Edition) bao gồm từng vùng giải phẫu riêng biệt, và các rối loạn phổ biến được trình bày trong bối cảnh của từng vùng.

Skeletal Radiology: The Bare Bones 3ed 2010

Written by an acknowledged master in the field, Skeletal Radiology: The Bare Bones is a succinct, focused, clinically oriented textbook in musculoskeletal radiology.
This Third Edition includes all modalities in current use, including plain film, ultrasound, PET-CT, and much more MRI than previous editions. The book includes over 900 images selected from the teaching files and clinical case material at leading medical centers.

Measurements and Classifications in Musculoskeletal Radiology

For all radiology residents and practitioners faced with mastering the huge array of image-based measurements and classifications in orthopedics, Measurements and Classifications in Musculoskeletal Radiology fills an important gap.