CT of the Acute Abdomen 1st Edition 2011

Sách tập trung vào việc hướng dẫn cách thực hiện và diễn giải CT trong bối cảnh đau bụng cấp; nó có giá trị đối với tất cả các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tổng quát và chẩn đoán hình ảnh tiêu hóa, cũng như các bác sĩ cấp cứu và bác sĩ phẫu thuật tiêu hóa.

The Unofficial Guide to Radiology 1ed 2014

The Unofficial Guide to Radiology is designed to be a useful learning resource for medical students, junior and hospital doctors, nurse practitioners and radiology trainees.
The Unofficial Guide to Radiology is written by both radiologists and clinicians, and reviewed by a panel of medical students to ensure its relevance.