Current Cancer Biomarkers 1Ed 2023

Current Cancer Biomarkers 2023_

Dấu ấn sinh học ung thư hiện tại (Current Cancer Biomarkers) là sách đánh giá toàn diện về giá trị của các dấu ấn sinh học đối với các loại ung thư khác nhau. Cuốn sách nhằm mục đích tham khảo cho nhiều đối tượng: sinh viên khoa học y sinh, sinh viên y khoa, học giả, nhà nghiên cứu, bác sĩ lâm sàng và các nhóm đa ngành tham gia nghiên cứu và quản lý ung thư.