Netter Atlas of Human Anatomy: A Systems Approach, 8th Edition 2022

Bộ sách Atlas giải phẫu người Netter ấn bản lần thứ 8 xuất bản năm 2022 (Netter Atlas of Human Anatomy, 8th Edition) có 2 phiên bản tiếp cận khác nhau: tiếp cận kinh điển theo vùng (giải phẫu định khu) và tiếp cận theo hệ thống cơ quan (mới).